color

#!/usr/bin/perl -w

open(F,$ARGV[0]);
open(FW,">$ARGV[0].out");
while(<F>){

    s/((灰)+)/\<color gray\,gray\>$1/g;
    s/((銀)+)/\<color silver\,silver\>$1/g;
    s/((青)+)/\<color blue\,blue\>$1/g;
    s/((黄)+)/\<color yellow\,yellow\>$1/g;
    s/((黒)+)/\<color black\,black\>$1/g;
    s/((紺)+)/\<color navy\,navy\>$1/g;
    s/((緑)+)/\<color green\,green\>$1/g;
    s/((茶)+)/\<color maroon\,maroon\>$1/g;
    s/((紫)+)/\<color purple\,purple\>$1/g;
    s/((橙)+)/\<color orange\,orange\>$1/g;
    s/((丈)+)/\<color lime\,lime\>$1/g;
    s/((池)+)/\<color teal\,teal\>$1/g;
    s/((水)+)/\<color aqua\,aqua\>$1/g;
    s/((桃)+)/\<color fuchsia\,fuchsia\>$1/g;
    s/((白)+)/\<color white\,white\>$1/g;
    s/((赤)+)/\<color red\,red\>$1/g;
    print $_;
    print FW $_;

}
close(FW);
close(F);

素材

tamanegi.txt

黒黒黒黒黒黒黒黒黒白白黒白白黒黒
黒黒黒黒赤白赤黒黒黒黒白白黒黒白
黒黒黒赤白赤赤黒赤赤赤白白白白黒
黒黒赤白赤赤赤赤黒赤赤赤黒白白黒
黒白白白白白赤赤赤黒赤赤赤黒白白
白黒黒黒黒黒白白赤赤黒赤赤黒白白
黒白黒黒橙橙黒黒白赤赤黒赤白黒白
黒黒黒橙橙橙橙橙黒白黒赤赤黒黒白
黒黒黒黒黒橙黒黒橙黒白白黒黒白黒
黒黒黒橙黒橙橙黒黒橙白白赤黒黒黒
黒黒黒橙黒橙橙黒橙橙黒黒赤赤黒黒
黒白黒白橙橙橙橙白黒白白黒黒黒黒
白白白黒橙橙橙橙黒白白白白黒黒黒
黒赤赤黒黒黒黒黒黒赤赤赤黒黒黒黒
橙橙黒白白赤赤黒橙橙黒赤白黒黒黒
橙橙黒白赤赤白黒橙橙黒赤白黒黒黒
黒赤黒赤赤白白白黒赤赤赤白黒黒黒
黒黒赤白赤赤赤赤赤黒黒黒白黒黒黒
黒黒赤赤赤赤赤赤赤赤赤黒白白黒黒
黒黒赤赤赤赤赤赤赤赤赤黒白白黒黒
黒黒赤赤赤赤赤赤赤赤赤黒白白黒黒
黒黒黒赤赤赤赤赤赤赤黒黒白白黒黒
黒黒黒黒白白白白白白黒黒白白白黒
黒黒黒白白白白白白白黒黒白白白黒

anzai.txt

青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青
青青青青青青青青青灰灰灰青灰灰灰灰灰灰灰青青青青青青青青青
青青青青青青青灰灰銀銀白灰白銀銀白白銀銀灰灰青青青青青青青
青青青青青青灰銀白白銀銀白銀銀白白銀銀白白銀灰青青青青青青
青青青青青灰白銀銀白白銀銀銀白白銀銀白白銀銀白灰青青青青青
青青青青青灰白白銀銀白銀銀銀白銀銀白銀銀銀白白灰青青青青青
青青青青灰銀白銀黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄銀銀銀灰青青青青
青青青青灰白銀銀黄銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀銀黄銀銀白灰青青青青
青青青灰銀白白銀黄黄銀黄黄黄黄黄黄黄銀黄黄銀白白銀灰青青青
青青青灰銀銀銀黄黄銀銀銀黄黄黄黄黄銀銀銀黄黄銀銀銀灰青青青
青青青灰白銀黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄銀白灰青青青
青青青灰銀銀黄銀黒黒黒黒黒銀銀銀黒黒黒黒黒銀黄銀白灰青青青
青青青灰白銀黒黒白白白白白黒黒黒白白白白白黒黒銀銀灰青青青
青青黒黒黒黒黄黒白白白白白黒黄黒白白白白白黒黄黒黒黒黒青青
青黒黄黄黄黒黄黒白白白白白黒黄黒白白白白白黒黄黒黄黄黄黒青
青黒黄黄黒黄黄銀黒黒黒黒黒銀黄銀黒黒黒黒黒銀黄黄黒黄黄黒青
青黒黄黄黒黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黒黄黄黒青
青黒黄黒黄黄黄黄黄黄黄黄黒黄黄黄黒黄黄黄黄黄黄黄黄黒黄黒青
青黒黄黒黄黄黄黄黄黄黄黄黄黒黒黒黄黄黄黄黄黄黄黄黄黒黄黒青
青青黒黒黄黄黄黄黄黄灰灰灰灰灰灰灰灰灰黄黄黄黄黄黄黒黒青青
青青青黒黄黄黄黄黄黄灰灰灰灰灰灰灰灰灰黄黄黄黄黄黄黒青青青
青青青黒黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黒青青青
青青青青黒黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黒青青青青
青青青青黒黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黒青青青青
青青青青青黒黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黒青青青青青
青青青青青黒黄黄黄黄黄黒黄黄黄黄黄黒黄黄黄黄黄黒青青青青青
青青青青青青黒黄黄黄黄黄黒黒黒黒黒黄黄黄黄黄黒青青青青青青
青青青青青青青黒黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黒青青青青青青青
青青青青青青青青黒黒黄黄黄黄黄黄黄黄黄黒黒青青青青青青青青
青青青青青青青青青青黒黒黒黒黒黒黒黒黒青青青青青青青青青青
青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青青

be.txt

赤赤赤赤赤赤赤赤黒赤赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤黒橙黒赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤黒橙黒赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤黒橙黒赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤黒橙黒赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤黒橙橙橙黒赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤黒黒橙橙橙橙橙黒黒赤赤赤赤
赤赤赤黒橙橙橙橙橙橙橙橙橙黒赤赤赤
赤赤黒白白橙橙橙橙橙橙橙橙橙黒赤赤
赤黒白白橙橙橙橙橙橙橙橙橙橙橙黒赤
黒橙白橙橙橙白橙橙橙白橙橙橙橙橙黒
黒橙橙橙橙白橙白橙白橙白橙橙橙橙黒
黒橙橙橙橙白橙白橙白橙白橙橙橙橙黒
黒橙橙橙赤橙白橙橙橙白橙赤橙橙橙黒
黒橙橙橙赤赤橙橙橙橙橙赤赤橙橙橙黒
赤黒橙橙橙赤赤赤赤赤赤赤橙橙橙黒赤
赤赤黒黒橙橙橙橙橙橙橙橙橙黒黒赤赤
赤赤赤赤黒黒黒黒黒黒黒黒黒赤赤赤赤

disk.txt

白白茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶
白茶黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄茶
白茶黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄茶
白茶黄黄茶茶黄黄黄黄茶茶黄黄茶
白茶黄茶白白茶黄黄茶白白茶黄茶
白茶茶白白白白茶茶白白白白茶茶
白茶茶白白白黒茶茶黒白白白茶茶
茶黄茶白白白白茶茶白白白白茶黄茶
茶黄黄茶白白茶黄黄茶白白茶黄黄茶
茶黄黄黄茶茶黄黄黄黄茶茶黄黄黄茶
茶茶黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄茶茶
白茶黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄茶
白茶黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄茶
白茶黄黄黄黄黄茶茶黄黄黄黄黄茶
茶黄黄黄黄黄茶白白茶黄黄黄黄黄茶
茶茶茶茶茶茶白白白白茶茶茶茶茶茶

kinoko.txt

水水水水水水水水水水水水水水水水水水
水水水水水水水黄黄黄黄水水水水水水水
水水水水水水黄黄黄黄赤赤水水水水水水
水水水水水黄黄黄黄赤赤赤赤水水水水水
水水水水黄黄黄黄黄赤赤赤赤赤水水水水
水水水黄黄黄黄黄黄黄赤赤赤黄黄水水水
水水黄黄赤赤赤黄黄黄黄黄黄黄黄黄水水
水水黄赤赤赤赤赤黄黄黄黄黄黄黄黄水水
水黄黄赤赤赤赤赤黄黄黄黄黄赤赤黄黄水
水黄黄赤赤赤赤赤黄黄黄黄黄赤赤赤黄水
水黄黄黄赤赤赤黄黄黄黄黄黄黄赤赤黄水
水黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄黄水
水水黄赤赤赤白白白白白白赤赤赤黄水水
水水水水水白白白白白白白白水水水水水
水水水水水白白白白白白黄白水水水水水
水水水水水白白白白白白黄白水水水水水
水水水水水水白白白白黄白水水水水水水
水水水水水水水水水水水水水水水水水水

luige2.txt

灰灰灰白白白白白
灰灰白白白白白白白白白
灰灰緑緑緑橙橙緑橙
灰緑橙緑橙橙橙緑橙橙橙
灰緑橙緑橙橙橙橙緑橙橙橙<stop> / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
灰緑緑橙橙橙橙緑緑緑緑<stop> < %1
灰灰灰橙橙橙橙橙橙橙<stop>  \___________

metal.txt

赤赤赤赤赤赤赤赤黒赤赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤黒灰黒赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤黒灰黒赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤黒灰黒赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤黒灰黒赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤黒灰灰灰黒赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤黒黒灰灰灰灰灰黒黒赤赤赤赤
赤赤赤黒灰灰灰灰灰灰灰灰灰黒赤赤赤
赤赤黒白白灰灰灰灰灰灰灰灰灰黒赤赤
赤黒白白灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰黒赤
黒灰白灰灰灰白灰灰灰白灰灰灰灰灰黒
黒灰灰灰灰白灰白灰白灰白灰灰灰灰黒
黒灰灰灰灰白灰白灰白灰白灰灰灰灰黒
黒灰灰灰赤灰白灰灰灰白灰赤灰灰灰黒
黒灰灰灰赤赤灰灰灰灰灰赤赤灰灰灰黒
赤黒灰灰灰赤赤赤赤赤赤赤灰灰灰黒赤
赤赤黒黒灰灰灰灰灰灰灰灰灰黒黒赤赤
赤赤赤赤黒黒黒黒黒黒黒黒黒赤赤赤赤

pink_devil.txt

白白白白白白黒黒黒黒黒
白白白白黒黒銀灰灰灰銀黒黒
白白白黒銀灰灰灰灰灰灰灰銀黒
白白黒銀灰灰灰灰灰灰灰灰灰黒
白白黒灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰銀黒
白黒灰灰灰灰灰灰灰黒灰黒灰銀黒
黒銀灰灰灰灰灰灰灰黒灰黒灰灰灰黒
黒灰灰灰灰灰灰灰灰黒灰黒灰灰灰黒
黒灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰灰銀銀灰黒
黒銀灰灰銀灰灰灰灰灰灰灰灰銀灰黒
白黒銀灰黒灰灰灰灰灰黒灰灰黒銀黒
白白黒黒銀灰灰灰灰灰灰灰銀黒黒
白白白黒黒銀銀灰灰灰灰銀黒黒
白白黒銀銀黒黒黒黒黒黒黒銀銀黒
白黒銀銀銀銀銀黒黒黒黒銀銀銀銀黒
白白黒黒黒黒黒白白白白黒黒黒黒

pink_devil2.txt

白白白白白白黒黒黒黒黒
白白白白黒黒緑丈丈丈緑黒黒
白白白黒緑丈丈丈丈丈丈丈緑黒
白白黒緑丈丈丈丈丈丈丈丈丈黒
白白黒丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈緑黒
白黒丈丈丈丈丈丈丈黒丈黒丈緑黒
黒緑丈丈丈丈丈丈丈黒丈黒丈丈丈黒
黒丈丈丈丈丈丈丈丈黒丈黒丈丈丈黒
黒丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈丈緑緑丈黒
黒緑丈丈緑丈丈丈丈丈丈丈丈緑丈黒
白黒緑丈黒丈丈丈丈丈黒丈丈黒緑黒
白白黒黒緑丈丈丈丈丈丈丈緑黒黒
白白白黒黒緑緑丈丈丈丈緑黒黒
白白黒緑緑黒黒黒黒黒黒黒緑緑黒
白黒緑緑緑緑緑黒黒黒黒緑緑緑緑黒
白白黒黒黒黒黒白白白白黒黒黒黒

slime.txt

赤赤赤赤赤赤赤赤黒赤赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤黒青黒赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤黒青黒赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤黒青黒赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤赤黒青黒赤赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤赤赤黒青青青黒赤赤赤赤赤赤
赤赤赤赤黒黒青青青青青黒黒赤赤赤赤
赤赤赤黒青青青青青青青青青黒赤赤赤
赤赤黒白白青青青青青青青青青黒赤赤
赤黒白白青青青青青青青青青青青黒赤
黒青白青青青白青青青白青青青青青黒
黒青青青青白青白青白青白青青青青黒
黒青青青青白青白青白青白青青青青黒
黒青青青赤青白青青青白青赤青青青黒
黒青青青赤赤青青青青青赤赤青青青黒
赤黒青青青赤赤赤赤赤赤赤青青青黒赤
赤赤黒黒青青青青青青青青青黒黒赤赤
赤赤赤赤黒黒黒黒黒黒黒黒黒赤赤赤赤

spe.txt

黒黒黒黒黒黒黒黒黒黒黒黒
黒黒黒赤赤赤赤赤黒黒橙黒
黒黒赤赤赤赤赤赤赤橙橙黒
黒赤赤赤赤赤赤赤赤赤橙黒
黒黒青青青青橙青橙黒黒黒
黒黒青青青橙橙橙橙橙黒黒
黒黒黒青青青橙橙橙黒黒黒
黒黒黒赤赤赤橙橙黒黒黒黒
黒黒赤橙橙赤青青黒黒黒黒
黒黒橙橙赤赤赤青青黒黒黒
黒黒橙橙赤赤赤青青黒黒黒
黒黒黒橙青赤橙橙青黒黒黒
黒黒黒黒青青橙橙青黒黒黒
黒黒黒黒黒青青青黒黒黒黒
黒黒黒黒黒青青青黒黒黒黒
黒黒黒黒黒茶茶茶黒黒黒黒
黒黒黒黒黒茶茶茶茶黒黒黒
黒黒黒黒黒黒黒黒黒黒黒黒

yossy2.txt

青青青青青緑緑緑
青青青青緑緑緑白緑
青青青青緑白白白白<stop> 緑緑緑
青青青緑緑白白黒白緑緑緑緑緑
青青橙緑緑黒白緑緑緑緑緑緑緑緑
青橙橙緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑
青青緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑緑
青青緑緑緑白緑緑緑緑緑緑緑緑緑
青橙緑緑白白緑緑緑緑緑緑緑緑
青青橙白白白白緑緑緑緑緑緑 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
青青青白白白白白赤赤赤赤 <
青青青白白白白白白赤赤白 \___________
青青橙橙白白白白白白白
青青青橙白白白白


*1 (, http://wjhsrxmtu.freehostia.com/znakomstva-v-ukriine-kiev.html 芻琲鉤髓矗 鼕韆蓁 褂繧, mlw, http://pmevmycqdnkr.freehostia.com/znakomstva-v-tolpe-v-penza.html 芻琲鉤髓矗 鴈謠 閻辯? lxot, http://yjtfdyansv.freehostia.com/znakomstva-dlya-seksa-bugulma.html 芻琲鉤髓矗 粳? 驟襃 癈笂譛赭, %-), http://vaxayiisuaoau.freehostia.com/znakomstva-v-petrozavodske-i-karelii.html 芻琲鉤髓矗 閻鴃鈑珥鈔驫 袱鞳謌? >:
*2 , http://agoxsiie.emenace.com/znakomstva-muzhchinoy-i-zhenschinoy.html 芻琲鉤髓矗 踈脉蓁鉗 聽逋蓁鉗, =(((, http://lyilzojy.emenace.com/znakomstva-moskva-peterburg.html 芻琲鉤髓矗 跪驫矗 閻鱚鞜齔? jvaerz, http://wnrzmxku.emenace.com/znakomstva-rossiya-gruziya.html 芻琲鉤髓矗 韲髑? 竦鼇?, mdlf, http://ntxiiiiw.emenace.com/znakomstva-nabezhnye-chelny.html 芻琲鉤髓矗 轢痳肭 繼? %-O, http://yefyyzpn.emenace.com/znakomstva-s-parnyami-iz-simferopolya.html 芻琲鉤髓矗 閠齏?跏 蒟 驤踉辮鈿鉉?, :

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS